Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • zainicjowanie na terenie miasta punktów konsultacyjnych w zakresie wczesnej diagnozy i interwencji wobec dzieci z nieprawidłowościami rozwojowymi,
 • wspieranie merytoryczne rodzin z dziećmi o specjalnych potrzebach rozwojowych,
 • organizowanie i prowadzenie własnych placówek integracyjnych,
 • współdziałanie z placówkami integracyjnymi w kraju i za granicą,
 • współpraca ze środowiskami naukowymi, instytucjami i organizacjami społecznymi środowiskami w zakresie problematyki integracji osób zdrowych i niepełnosprawnych,
 • upowszechnianie wiedzy teoretycznej na temat znaczenia integracji dla procesu rehabilitacji osób niepełnosprawnych i kształtowania postaw prospołecznych w środowisku,
 • współpraca z organizacjami samorządowymi, organami administracji państwowej, lokalnej i centralnej, Stowarzyszeniami oraz innymi organizacjami społecznymi w działaniach na rzecz wdrażania instytucjonalnych rozwiązań sprzyjających integracji,
 • prowadzenie działalności wydawniczej,
 • gromadzenie środków finansowych i materialnych na realizację celów stowarzyszenia,
 • prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującym w tym zakresie przepisami prawnymi,
 • podejmowanie innych inicjatyw mających na celu umacnianie znaczenia środowiska lokalnego w działaniach na rzecz integracji,
 • organizowanie spotkań, sympozjów, odczytów, konferencji.