Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji „RAZEM”

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji „Razem” zwane dalej „Stowarzyszeniem", jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu wszechstronne wspomaganie działań integracyjnych w sferze aktywności edukacyjnej, społecznej i zawodowej upowszechnianie moralnego i zdrowego stylu życia młodzieży i społeczeństwa a także przyczynianie się do właściwego i nowoczesnego funkcjonowania organizacji i instytucji, wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania. Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego.

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest Chełm.

§ 3

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach ( Dz.U.z 1989r. Nr 20, poz. 104 z póżn. zm.) i ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 ) oraz niniejszego statutu i z tego powodu posiada osobowość prawną.

§ 4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

§ 5

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6

Czas działania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

 1. zainicjowanie na terenie miasta punktów konsultacyjnych w zakresie wczesnej diagnozy i interwencji wobec dzieci z nieprawidłowościami rozwojowymi,
 2. wspieranie merytoryczne rodzin z dziećmi o specjalnych potrzebach rozwojowych,
 3. organizowanie i prowadzenie własnych placówek integracyjnych,
 4. współdziałanie z placówkami integracyjnymi w kraju i za granicą,
 5. współpraca ze środowiskami naukowymi, instytucjami i organizacjami społecznymi środowiskami w zakresie problematyki integracji osób zdrowych i niepełnosprawnych,
 6. upowszechnianie wiedzy teoretycznej na temat znaczenia integracji dla procesu rehabilitacji osób niepełnosprawnych i kształtowania postaw prospołecznych w środowisku,
 7. współpraca z organizacjami samorządowymi, organami administracji państwowej, lokalnej i centralnej, Stowarzyszeniami oraz innymi organizacjami społecznymi w działaniach na rzecz wdrażania instytucjonalnych rozwiązań sprzyjających integracji,
 8. prowadzenie działalności wydawniczej,
 9. gromadzenie środków finansowych i materialnych na realizację celów stowarzyszenia,
 10. prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującym w tym zakresie przepisami prawnymi,
 11. podejmowanie innych inicjatyw mających na celu umacnianie znaczenia środowiska lokalnego w działaniach na rzecz integracji,
 12. organizowanie spotkań, sympozjów, odczytów, konferencji.

§ 8

Stowarzyszenie, celem realizacji swych statutowych celów, może powołać inne organizacje w granicach prawem dopuszczonych.

§ 9

Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.

§ 10

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polski oraz cudzoziemiec, także niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który:

 1. posiada zdolność do czynności prawnych,
 2. korzysta w pełni z praw publicznych,
 3. akceptuje i zobowiązuje się realizować cele i zadania statutowe Stowarzyszenia,
 4. przedstawi opinie (rekomendacyjne) co najmniej 2 członków Stowarzyszenia i złoży deklarację członkowską.

Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi.

§ 11

Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały.

§ 12

 1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:
  1. swoją postawą i działalnością przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
  2. dbać o jego dobre imię,
  3. zabiegać o poprawę opinii społecznej i klimatu wokół środowiska twórczego i naukowego,
  4. popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,
  5. przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień statutu,
  6. regularnie opłacać składki.
 2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, w szczególności:
  1. przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze,
  2. wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia,
  3. korzystać z lokali Stowarzyszenia,
  4. posiadać legitymację Stowarzyszenia i nosić odznaki Stowarzyszenia,
  5. korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności,
  6. korzystać nieodpłatnie z urządzeń technicznych, poradnictwa i szkoleń, które Stowarzyszenie stawia do dyspozycji członków,
  7. korzystać z innych możliwości, jakie stawia swoim członkom Stowarzyszenie.

§ 13

 1. Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii uchwałę.
 2. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenia,
 3. Formę i rodzaj współpracy ze Stowarzyszeniem członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia.
 4. Członkowie wspierający korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym wymienionych w § 12 ust. 2 pkt 2-7.

§ 14

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje poprzez:

 1. rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu,
 2. wykluczenie poprzez Zarząd,
  1. za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,
  2. nieusprawiedliwione nie branie udziału w pracach Stowarzyszenia,
  3. zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez trzy okresy,
  4. na pisemny umotywowany wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia z przyczyn określonych lit. a i b.
  5. utratę praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sądu.
 3. śmierć członka.

§ 15

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków, na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

Rozdział II
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 16

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna,
 4. Sąd Koleżeński.

§ 17

Kadencja wszystkich władz wybieranych Stowarzyszenia trwa 4 lata.

§ 18

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§ 19

Najważniejszą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.

 1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz na dwanaście miesięcy lub częściej na pisemny uzasadniony wniosek co najmniej 1/4 członków Komisji Rewizyjnej powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
 2. W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia – może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.
 3. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz z głosem doradczym, członkowie wspierający i zaproszeni goście.
 4. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
  1. uchwalanie programu działania Stowarzyszenia
  2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  3. uchwalanie regulaminu obrad walnego Zgromadzenia,
  4. udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
  5. wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  6. uchwalanie zmian statutu,
  7. podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji,
  8. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
  9. rozpatrywanie odwołań od uchwały Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
  10. powoływanie i odwoływanie składu Sądu Koleżeńskiego oraz rozpatrywanie odwołań od jego orzeczeń,
  11. rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu.
 5. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów członków.
 6. Zmiana statutu, odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz rozwiązanie Stowarzyszenia, wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności połowy członków Stowarzyszenia.
 7. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

§ 20

 1. Zarząd składa się z 5 do 7 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie,
 2. Zarząd składa się z Prezesa, dwóch wiceprezesów, skarbnika i innych członków Zarządu
 3. Prezesa odwołuje i powołuje Walne Zgromadzenie na 4- letnią kadencję,
 4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu,
 5. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
  2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
  3. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
  4. zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
  5. ustalanie wysokości składek członkowskich.
 6. Do Zarządu należą wszystkie uchwały niezastrzeżone dla innych władz Stowarzyszenia.

§ 21

 1. Komisja Rewizyjna składa się od 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i od 1 do 3 członków.
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,
  2. składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu,
  3. występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia.

§ 21a

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
  1. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
  2. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
  3. nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535);

§ 22

 1. Sąd Koleżeński składa się z 3 do 5 członków Stowarzyszenia niebędących członkami Zarządu ani Komisji Rewizyjnej.
 2. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie każdego pisemnego wniosku członka Stowarzyszenia, dotyczącego spraw Stowarzyszenia i jego członków - poza wnioskami dotyczącymi władz Stowarzyszenia.
 3. Sąd zbiera się na pisemny wniosek członka Stowarzyszenia i ustosunkowuje się do jego wnioski w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc.
 4. Sąd zamyka postępowanie wydaniem orzeczenia, które podaje do wiadomości wszystkich członków.
 5. Stronom sporu przysługuje odwołanie od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego do najbliższego Walnego Zgromadzenia.
 6. Orzeczenia Sądu zapadają w pełnym składzie.

§ 23

W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w §16 pkt 2, 3 i 4 w czasie trwania kadencji, uzupełnianie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 24

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów subwencji osób prawnych, dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej.
 2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
 3. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważniony Prezes lub Wiceprezes Zarządu jednoosobowo bądź dwóch innych członków Zarządu działających łącznie.

§ 24a

 1. Zabrania się:
  1. udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „ osobami bliskimi ”,
  2. przekazywania jej majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji,
  4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§ 25

 1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia i innym Stowarzyszeniom o zbliżonych celach i formach prowadzonej działalności.
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach.