Sprawozdania

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji "Razem" od 2007 roku jest organizacją pożytku publicznego

Departament Pożytku Publicznego informuje, że zgodnie z art. 23 ust 6 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacje pożytku publicznego są zobowiązanie dokonać zamieszczenia zatwierdzonych sprawozdań za poprzedni rok w terminie do 15 lipca roku następnego na stronie internetowej urzędu obsługującego Ministra Pracy i Polityki Społecznej www.opp.mpips.gov.pl